Flora en Fauna

7 juni 2021

Flora en Fauna

Landgoed Oostduin-Arendsdorp is onderdeel van één van de ecologische verbindingszones van Den Haag: de Houtzone. Deze ligt op de voormalige strandwallen en strandvlakten achter de duinen. De Houtzone is de meest bosrijke zone van Den Haag. De grote groengebieden in de Houtzone bestaan vooral uit landgoederen, waaronder Oostduin-Arendsdorp. Er komen dan ook veel planten en dieren van bossen voor. Sommige soorten zijn specifiek voor oude bossen of voor landgoedbossen.

Flora

Oostduin-Arendsdorp bestaat voor ongeveer 80 procent uit bos. Het aanwezige bos is voor een belangrijk deel historisch aangeplant, met vooral eiken, beuken, linden, esdoorns en andere inheemse soorten. De aanwezige lanen bestaan voornamelijk uit beuken en eiken.
In het bijzonder vallen ook de stinzenplanten op. Dit zijn planten, voornamelijk bol- en knolgewassen, die vroeger om hun sierwaarde bij landhuizen werden aangeplant. Ze bloeien vooral in het voorjaar. Kenmerkende soorten in Oostduin-Arendsdorp zijn sneeuwklokje, oosterse sterhyacint en trompetnarcis. In mindere mate komen de gevlekte en Italiaanse aronskelk en het groot hoefblad voor.

Het gebied is op verschillende plekken rijk aan paddenstoelen. Doordat delen van het gebied vrij ongestoord zijn gebleven, hebben sommige soorten zich goed kunnen ontwikkelen.

Fauna

Er komt in Oostduin-Arendsdorp een aanzienlijke hoeveelheid vogels voor en een redelijk aantal kleine zoogdieren en vleermuizen. Als leefgebied lijkt het landgoed te klein voor veel dieren, maar als het heeft een belangrijke rol als fourageergebied en als stapsteen tussen grotere gebieden.

Oostduin-Arendsdorp heeft ondanks de beperkte oppervlakte een gevarieerde broedvogelbevolking. Met name de struwelen zijn van belang. Hier komen soorten als heggenmus, winterkoning, nachtegaal, zanglijster en zwartkop voor. De aanwezigheid van (dode) hoge bomen zorgt dat groene specht en sperwer hier leven. In de inventarisaties van de Haagse Vogelbescherming in 2005-2007 zijn naast een aantal gangbare watervogels en de kraaiachtigen de volgende broedvogels vastgesteld: holenduif, houtduif, halsbandparkiet, bosuil, groene specht, grote bonte specht, zwartkop, tjiftjaf, goudhaantje, grauwe vliegenvanger, staartmees, glanskop, pimpelmees, koolmees, boomklever, boomkruiper, spreeuw, huismus en vink. Daarnaast zijn er diverse vogelsoorten die vanuit de nabij gelegen Oostduinen, Clingendael en Sint Hubertuspark het gebied bezoeken. Volgens de Haagse Vogelbescherming is het aantal territoria de laatste jaren teruggelopen, met name door het afnemen van de hoeveelheid dicht struweel en doordat de bosbeplanting minder structuurrijk is geworden door het overheersen door grote bomen.

Oostduin-Arendsdorp is een belangrijk gebied voor vleermuizen. In het gebied komen zes vleermuissoorten voor en dat is heel bijzonder voor Den Haag. Eén van de bunkers is in 2002 speciaal voor vleermuizen ingericht. In de bunkers zijn de laatste jaren de watervleermuis, gewone grootoorvleermuis en baardvleermuis aangetroffen. In het landgoed komen boombewonende soorten (watervleermuis, ruige dwergvleermuis, de gewone grootoorvleermuis en baardvleermuis) voor.

In de beschutting van het gebied leven zoogdieren zoals diverse soorten muizen en spitsmuizen, rat, fret, egel, konijn, eekhoorn, boommarter en mol. De volgende amfibieënsoorten komen er voor: de kleine watersalamander, bruine kikker, bastaardkikker en gewone pad, kamsalamander, vroedmeesterpad, rugstreeppad en boomkikker. Tenslotte is het gebied rijk aan insecten en vlinders. Ook komt de beschermde wijngaardslak voor in het park.